چینش بر اساس
سالاد میکس خانواده رستوران اتی تی

سالاد میکس خانواده رستوران اتی تی

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد میکس رستوران اتی تی

سالاد میکس رستوران اتی تی

14,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد فصل رستوران اتی تی

سالاد فصل رستوران اتی تی

5,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد شیرازی رستوران اتی تی

سالاد شیرازی رستوران اتی تی

5,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد سبز رستوران اتی تی

سالاد سبز رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد اسفناج رستوران اتی تی

سالاد اسفناج رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد ماکارانی رستوران اتی تی

سالاد ماکارانی رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد تبوله ( لبنانی) رستوران اتی تی

سالاد تبوله ( لبنانی) رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد یونانی رستوران اتی تی

سالاد یونانی رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد والدورف رستوران اتی تی

سالاد والدورف رستوران اتی تی

70,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد انار رستوران اتی تی

سالاد انار رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد روسی رستوران اتی تی

سالاد روسی رستوران اتی تی

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...