چینش بر اساس
پیتزا خانواده پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

پیتزا خانواده پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

38,000 تومان

35,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده گردو ایساتیس

پیتزا خانواده گردو ایساتیس

62,000 تومان

60,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده سبزیجات ایساتیس

پیتزا خانواده سبزیجات ایساتیس

46,000 تومان

43,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده پپرونی ایساتیس

پیتزا خانواده پپرونی ایساتیس

66,000 تومان

63,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده کراکف ایساتیس

پیتزا خانواده کراکف ایساتیس

63,000 تومان

60,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده بوقلمون ایساتیس

پیتزا خانواده بوقلمون ایساتیس

75,000 تومان

73,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده گوشت ، مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا خانواده گوشت ، مرغ و قارچ ایساتیس

100,000 تومان

99,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا خانواده مرغ و قارچ ایساتیس

70,000 تومان

68,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

پیتزا خانواده گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

106,000 تومان

103,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا خانواده مخصوص ایساتیس

پیتزا خانواده مخصوص ایساتیس

60,000 تومان

58,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...