چینش بر اساس
پیتزا دونفره پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

پیتزا دونفره پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

24,000 تومان

25,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره گردو ایساتیس

پیتزا دونفره گردو ایساتیس

40,000 تومان

38,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره سبزیجات ایساتیس

پیتزا دونفره سبزیجات ایساتیس

30,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره پپرونی ایساتیس

پیتزا دونفره پپرونی ایساتیس

42,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره کراکف ایساتیس

پیتزا دونفره کراکف ایساتیس

40,000 تومان

37,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره بوقلمون ایساتیس

پیتزا دونفره بوقلمون ایساتیس

45,000 تومان

44,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا دونفره گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

62,000 تومان

60,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا دونفره مرغ و قارچ ایساتیس

44,000 تومان

42,500 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

پیتزا دونفره گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

64,000 تومان

62,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا دونفره مخصوص ایساتیس

پیتزا دونفره مخصوص ایساتیس

38,000 تومان

36,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...