چینش بر اساس
پیتزا یک نفره پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

پیتزا یک نفره پنیر، فلفل و قارچ ایساتیس

14,000 تومان

13,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره گردو ایساتیس

پیتزا یک نفره گردو ایساتیس

25,000 تومان

24,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا تک نفره سبزیجات ایساتیس

پیتزا تک نفره سبزیجات ایساتیس

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره پپرونی ایساتیس

پیتزا یک نفره پپرونی ایساتیس

24,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره کراکف ایساتیس

پیتزا یک نفره کراکف ایساتیس

22,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره بوقلمون ایساتیس

پیتزا یک نفره بوقلمون ایساتیس

26,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا یک نفره گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

38,000 تومان

37,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره مرغ و قارچ ایساتیس

پیتزا یک نفره مرغ و قارچ ایساتیس

25,000 تومان

24,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

پیتزا یک نفره گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

39,000 تومان

38,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا یک نفره مخصوص ایساتیس

پیتزا یک نفره مخصوص ایساتیس

22,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...