چینش بر اساس
مینی پیتزا پنیر،فلفل و قارچ ایساتیس

مینی پیتزا پنیر،فلفل و قارچ ایساتیس

9,000 تومان

8,500 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا گردو ایساتیس

مینی پیتزا گردو ایساتیس

15,000 تومان

14,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا سبزیجات ایساتیس

مینی پیتزا سبزیجات ایساتیس

12,000 تومان

11,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا پپرونی ایساتیس

مینی پیتزا پپرونی ایساتیس

15,000 تومان

14,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا کراکف ایساتیس

مینی پیتزا کراکف ایساتیس

15,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا بوقلمون ایساتیس

مینی پیتزا بوقلمون ایساتیس

18,000 تومان

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

مینی پیتزا گوشت، مرغ و قارچ ایساتیس

24,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا مرغ و قارچ ایساتیس

مینی پیتزا مرغ و قارچ ایساتیس

17,000 تومان

16,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

مینی پیتزا گوشت و قارچ (رست بیف) ایساتیس

24,000 تومان

23,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مینی پیتزا مخصوص ایساتیس

مینی پیتزا مخصوص ایساتیس

14,000 تومان

13,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...