چینش بر اساس
پیتزا مخصوص خانواده ایتالیایی رومینا

پیتزا مخصوص خانواده ایتالیایی رومینا

44,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا قارچ و پنیر مینی ایتالیایی رومینا

پیتزا قارچ و پنیر مینی ایتالیایی رومینا

10,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا رست بیف مینی ایتالیایی رومینا

پیتزا رست بیف مینی ایتالیایی رومینا

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا گوشت و مرغ مینی ایتالیایی رومینا

پیتزا گوشت و مرغ مینی ایتالیایی رومینا

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا مخصوص تکنفره ایتالیایی رومینا

پیتزا مخصوص تکنفره ایتالیایی رومینا

26,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا مخصوص مینی ایتالیایی رومینا

پیتزا مخصوص مینی ایتالیایی رومینا

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن بوقلمون خانواده ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن بوقلمون خانواده ایتالیایی رومینا

42,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن بوقلمون تک نفره ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن بوقلمون تک نفره ایتالیایی رومینا

26,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن مرغ خانواده ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن مرغ خانواده ایتالیایی رومینا

39,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن مرغ تک نفره ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن مرغ تک نفره ایتالیایی رومینا

24,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن گوشت خانواده ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن گوشت خانواده ایتالیایی رومینا

42,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بیکن گوشت تک نفره ایتالیایی رومینا

پیتزا بیکن گوشت تک نفره ایتالیایی رومینا

27,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...